Walne Zgromadzenie KSM L-W 2021

Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 29/Z/2021/1 z dnia 9 września 2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Krynicy – Zdroju, ZARZĄDZA GŁOSOWANIE NA PIŚMIE w drodze indywidualnego zbierania głosów w sprawie podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków.

Głosowanie odbędzie się w dniach 19-20 października 2021 r. w godzinach od 1000 do 1700 w Siedzibie Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Krynicy – Zdroju w Krynicy – Zdroju (33-380) Krynica-Zdrój, ul. Wspólna 5.  

Uchwały przedstawione do głosowania:

  • UCHWAŁA NR 1/2021 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności KSML-W za 2019 rok.
  • UCHWAŁA NR 2/2021 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności KSML-W za 2020 rok.
  • UCHWAŁA NR 3/2021 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej KSML-W za 2019 rok.
  • UCHWAŁA NR 4/2024 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej KSML-W za 2020 rok.
  • UCHWAŁA NR 5/2021 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego KSML-W za rok obrotowy 2019.
  • UCHWAŁA NR 6/2021 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego KSML-W za rok obrotowy 2020.
  • UCHWAŁA NR 7/2021 w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2019.
  • UCHWAŁA NR 8/2021 w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2020.
  • UCHWAŁA NR 9/2021 w sprawie: utworzenia funduszu własnego o nazwie "Fundusz Kulturalno – Oświatowy".

Projekty uchwał zostaną wyłożone do wglądu od dnia 4 października 2021 r. w siedzibie Spółdzielni (33-380) Krynica-Zdrój, przy ul. Wspólnej 5 oraz będą dostępne na eBOK Spółdzielni.

Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się z powyższymi dokumentami w dniach 4 – 19 października 2021 r., z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Obowiązkowe będzie zakrywanie ust i nosa maseczką ochronną oraz dezynfekcja rąk płynem dostępnym w siedzibie Spółdzielni. Przy wejściu na salę będzie mierzona temperatura.

Ponadto w celu umożliwienia zapoznania się Państwu z treścią Sprawozdań Rady Nadzorczej oraz z działalności Spółdzielni za lata 2019 i 2020, objętych uchwałami 1-4 Walnego Zgromadzenia; zostały one dołączone do niniejszego zawiadomienia.

Członkowie Spółdzielni oddają swój głos na Kartach do głosowania. Karty do głosowania wydawać będzie Komisja skrutacyjna po okazaniu dowodu osobistego i podpisaniu listy obecności.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia zawarte są w "Informacji ogólnej o głosowaniu na piśmie" (w załączniku nr 3).

 

Załącznik nr 3 do uchwały Zarządu nr 29/Z/2021/1 z dnia 9 września 2021 r.

INFORMACJA OGÓLNA O GŁOSOWANIU NA PIŚMIE DOTYCZĄCA UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA KRYNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ W KRYNICY - ZDROJU

Zarząd Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Krynicy - Zdroju informuje, iż zarządził głosowanie na piśmie w drodze indywidualnego zbierania głosów w terminie od 19 do 20 października 2021 roku, w godzinach od 1000 do 1700w drodze indywidualnego zbierania głosów, w zakresie wskazanych uchwał Walnego Zgromadzenia.

Zarządzenie głosowania nastąpiło na podstawie art. 36 § 9 - 12 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 648.

Mając na uwadze zapisy ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374), art. 35 ust 41 ustawy Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 275 ze zmianami) w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz wobec uprawdopodobnionych ryzyk epidemiologicznych, Zarząd podjął decyzję o zarządzeniu głosowania pisemnego – w związku z brakiem możliwości zwołania Walnego Zgromadzenia w normalnym trybie ze względu na ogłoszony stan epidemii.

Głosowanie nad projektami uchwał odbywa się na piśmie. Członek Spółdzielni oddaje swój głos na Kartach do głosowania według wzorów ustalonych przez Spółdzielnię.

Na Karcie do głosowania Członek, oddaje swój głos na każdy projekt uchwały oddzielnie, stawiając znak „X" w odpowiedniej kratce dotyczącej danej uchwały. Na Karcie należy złożyć podpis, zgodnie z OPISEM na karcie.

Karty z oddanym głosem należy wrzucić do urny znajdującej się w siedzibie Spółdzielni (33-380) Krynica-Zdrój, przy ul. Wspólnej 5 w dniu 19-20 października 2021 r., w godzinach od 1000 do 1700.