Komunikat w sprawie planowanej wycinki drzewa - modrzewia na osiedlu Czarny Potok 34,36,38 w Krynicy-Zdroju

SZANOWNI MIESZKAŃCY 

BLOKÓW NR 34,36 i 38 

Zarząd Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że wpłynął pisemny wniosek części Mieszkańców o wycięcie 1 szt. drzewa - modrzewia rosnącego przy pomieszczeniu na odpady komunalne obok budynków nr 34-38. 

Wnioskodawcy argumentują, że w/w drzewo usycha oraz stwarza zaciemnienie dla lokali mieszkalnych zlokalizowanych w poziomie parteru a, tym samym stwarzają zagrożenie dla osób korzystających z terenu zewnętrznego i parkingu przy przedmiotowej nieruchomości. 

Informacja ta wynika z brzmienia Ustawy 0 ochronie przyrody, która wprowadza obowiązek informowania Mieszkańców o takim zamiarze, na 30 dni przed złożeniem stosownego wniosku. 

W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem do Mieszkańców przedmiotowej nieruchomości o zajęcia swojego stanowiska w terminie 30 dni. Nie zajęcie stanowiska w podanym terminie traktowane będzie jako akceptacja na planowaną wycinkę przedmiotowych drzew. 

Komunikat