Walne Zgromadzenie KSM L-W 2021

Na podstawie art. 36 § 9 - 12 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 648 z póź.zm.) Zarząd Krynickiej Spółdzielni Mieszkańiowej Lokatorsko - Własnościowej w Krynicy - Zdroju  zarządza głosowanie na piśmie w sprawie podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie, na warunkach określonych w Uchwale nr 29/Z/2021/1 Zarządu Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Krynicy – Zdroju z dnia 9 września 2021 r.

Czytaj więcej

na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy – Zdroju, Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie (decyzja nr KR.RET.70.63.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.) z dniem 1 czerwca 2021 roku ulega zmianie opłata za:
  • dostawę zimnej wody z kwoty 5,98 zł/m3 do kwoty 6,49 zł/m3
  • odprowadzanie ścieków z kwoty 5,66 zł/m3 brutto na 6,37 zł/m3
Łącznie cena m3 ZIMNEJ WODY (woda + kanał) to 12,86 zł.
 
Czytaj więcej

Próby szczelności gazu

Zarząd Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Krynicy Zdrój, zgodnie z obowiązkiem wykonywania okresowego przeglądu wewnętrznej instalacji gazowej (art. 62 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r D.U.nr 89poz.414 z późn.zm. „Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: (…) c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w okresie od 5 maja do 24 czerwca 2021 roku, przeprowadza próby szczelności instalacji gazowej w budynkach i mieszkaniach.

Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia prób szczelności w budynkach KSM przedstawia tabela:

Czytaj więcej

Rozliczenie kosztów wytworzenia ciepła (C.O.) za rok 2020

Zarząd Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Krynicy-Zdroju informuje, iż zgodnie z Regulaminem ustalania opłat, przedpłat oraz rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody dla użytkowników lokali, w budynkach mieszkalnych wyposażonych w instalacje C.O. lub C.O. i C.W.U.  Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Krynicy-Zdroju dokonał rozliczenia kosztów wytworzenia ciepła i wpłaconych zaliczek z tytułu „Centralnego ogrzewania” w roku 2020. 

Czytaj więcej

Zmiany w stawkach eksploatacyjnych KSM L-W

Zawiaomienie o zmianie stawki eksploatacyjnej

zgodnie z art. 4 ust 7 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych z dnia 15.12.2000r. (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 27 z póź. zm.)  Zarząd Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Krynicy-Zdroju zawiadamia, iż zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 21/2021 z dnia 23 marca 2021 roku z dniem 1 lipca 2021 roku ulegają zmianie stawki opłaty eksploatacyjnej we wskazanych w Uchwale nieruchomościach w zasobach mieszkaniowych KSM L-W.

Czytaj więcej

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta w KSM L-W

W związku z trwającą pandemią koronawirusa, pragniemy zapewnić wszystkich Mieszkańców i Najemców, że priorytetem jest dla nas Wasze bezpieczeństwo oraz Pracowników KSM L-W.

Zdając sobie sprawę jak ważna w tym trudnym okresie jest sprawna obsługa zdalnymi kanałami komunikacji, uruchomiliśmy dla Państwa możliwość korzystania z elektronicznego Biura Obsługi Klienta KSM L-W.

Czytaj więcej

Rozliczenie opłaty za odpady komunalne za rok 2020

W oparciu o Regulamin ustalania opłat i przedpłat i rozliczania kosztów energii elektrycznej, gazu, zimnej wody i gospodarowania odpadami komunalnymi dla użytkowników lokali w zasobach Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Krynicy – Zdroju, KSML-W dokonała rozliczenia opłaty za odpady komunalne za rok 2020.

Czytaj więcej

PLan Remontów na rok 2021

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 2 marca 2021 roku Uchwałą nr 18/2021 przyjęła Plan Remontów w zasobach KSM L-W na rok 2021.
 
Czytaj więcej

Płatności

Z uwagi na pandemię COVID-19 Kasa Spółdzieni czynna w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godz. od 800 do 1400.

Rada Nadzorcza w dniu 19 stycznia 2021 dokonała zmiany terminu wnoszenia opłat.
§ 21 ust. 7 Regulaminu ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za użytkowanie lokali Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej:
  1. Opłaty za używanie lokalu wnosi się co miesiąc z góry do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Od opłat wnoszonych z opóźnieniem Spółdzielnia nalicza ustawowe odsetki za zwłokę.

Kontakt

Awarie i usterki w godzinach pracy Spółdzielni należy zgłaszać pod numer telefonu: 

(18) 534 95 10

Awarie i usterki po godzinach pracy Spółdzielni należy zgłaszać pod numer awaryjny: 

516-066-284

Krynicka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Krynicy - Zdroju

ul. Wspólna 5, 33-380 Krynica-Zdrój

tel. (18) 534 95 00
tel. (18) 471 24 40
fax. (18) 534 95 30
E-mail: sekretariat@krynickasm.pl

Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują strony w siedzibie Spółdzielni

(ul. Wspólna 5, Krynica-Zdrój) 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej:

Maria Janikowska

mail: przewodniczacyRN@krynickasm.pl
Sekretarz Rady Nadzorczej:

Elżbieta Horowska

mail: sekreatrzRN@krynickasm.pl

 

Prezes Zarządu

Przemysław Zaremba

przyjmuje striony w siedzibie Spółdzielni (ul. Wspólna 5, Krynica-Zdrój)
poniedziałek w godz. 1000 - 1500
czwartek w godz. 1000 - 1400

E-mail: prezes@krynickasm.pl